MENU

Senarai Pekeliling yang digunakan oleh Majlis Daerah Rompin:

 1. Pekeliling Perkhidmatan Bil. 1/91, 2/91, 3/91 dan 4/91.

 2. Pekeliling MDR dan semua keputusan mesyuarat penuh.

 3. Pekeliling Jabatan Perancang Bandar dan Desa.

 4. Pekeliling Jabatan Alam Sekitar.

 5. Pekeliling Jabatan Pengairan Dan Saliran.

 6. Pekeliling Perbendaharaan.

 7. Pekeliling-Pekeliling Perkhidmatan yang Berkaitan.

 8. Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam.

 9. Pekeliling dan Surat Perbendaharaan.

 10. Pekeliling dan Surat Perkhidmatan.

 11. Perkeliling Akauntan Negara.

 12. Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam.

Pautan Laman